Edu.StockWatch.pl - https://edu.stockwatch.pl
Sty 12 2016

Analiza techniczna

Harmonic trading – podstawy (formacja ABCD)

Harmonic trading

Harmonic trading, inaczej geometria rynku, polega na matematycznej analizie wykresów. Opiera się ona na porównywaniu zależności pomiędzy odcinkami zbudowanymi między kolejnymi dołkami i szczytami. Innymi słowy harmonic trading jest metodą inwestycyjną polegającą na odnajdywaniu zależności pomiędzy położeniem kolejnych maksimów i minimów. Wykorzystuje on ciąg liczb Fibonacciego i współczynniki z niego pochodzące.

Podstawowym założeniem geometrii rynku jest, tak jak w przypadku całej analizy technicznej, powtarzalność historii, na której opiera się teoria Dowa, będąca podwaliną sztuki jaką jest analiza techniczna. Na podstawie wydarzeń z przeszłości stworzone zostały formacje harmoniczne. Dzięki tym formacjom można przewidzieć, ze znacznym prawdopodobieństwem, gdzie znajdować się będą kolejne punkty zwrotne na wykresach. To pozwala z kolei na dokładne określanie miejsc wejścia i wyjścia z pozycji, ustawianie poziomów stop-loss oraz take-profit.

Układy harmoniczne można zauważyć na wszystkich instrumentach: walutach, indeksach, akcjach, kontraktach terminowych, towarach itd. Występują one na wszystkich interwałach czasowych. Warto jednak zauważyć, że lepszą trafnością wskazań układy harmoniczne cechują się na wyższych interwałach.

Pamiętać jednak należy, że rynek nie porusza się idealnie w matematycznym tego słowa znaczeniu, dlatego niewielkie odchylenia układów na wykresie względem teorii nie powinny skutkować odrzuceniem danego sygnału. Ponadto trzeba pamiętać, że gra z wykorzystaniem układów harmonicznych powinna być zgodna z panującym trendem długoterminowym, ponieważ formacje te są korektami trendu głównego.

Ciąg Fibonacciego

Tak jak wcześniej zostało wspomniane, podstawą geometrii rynku jest ciąg Fibonacciego. Jest to ciąg liczbowy stworzony na samym początku XIII wieku przez Leonarda z Pizy, zwanego właśnie Fibonaccim. Zasada działania tego ciągu jest bardzo prosta. Pierwszym wyrazem ciągu jest cyfra 0, a kolejnym cyfra 1. Każdy kolejny wyraz ciągu jest sumą dwóch poprzedzających go wyrazów. Tym sposobem otrzymujemy ciąg: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 itd. Najistotniejsze, z punktu widzenia geometrii rynku, są zależności pomiędzy wyżej wymienionymi wyrazami ciągu Fibonacciego:

  1. stosunek dowolnej liczby w ciągu do liczby następnej wynosi 0,618,
  2. stosunek dowolnej liczby w ciągu do liczby poprzedniej wynosi 1,618,
  3. stosunek liczby poprzedniej do liczny następnej wynosi 0,382.

Zależności te są podstawą współczynników Fibonacciego, na których oparte się formacje harmoniczne. Współczynniki te to: 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6%, 88,6%, 127,2%, 161,8%. Najważniejszymi z nich są współczynniki 38,2% oraz 61,8%. Pozostałe są wynikiem pierwiastkowania i potęgowania tych dwóch podstawowych. Poza nimi używa się jeszcze współczynnika 50%. Choć nie pochodzi on z ciągu Fibonacciego, jest bardzo ważnym poziomem respektowanym przez rynek.

Formacja AB=CD

Formacja AB=CD jest najprostszą i jedną z najczęściej występujących formacji harmonicznych. Składa się ona z trzech fal. Następuje po nich punkt zwrotny, który rozpoczyna ruch w kierunku przeciwnym do całej formacji. Zwykle jest to korekta trendu, zarówno wzrostowego jak i spadkowego. Formacja dzieli się na trzy fale – AB, BC oraz CD. Fale AB i CD są impulsami, które określają kierunek formacji. Fala BC, środkowa, jest falą korekcyjną. Miejscem zwrotnym, po którym następuje ruch w kierunku przeciwnym jest punkt D.

Warunki, które muszą zostać spełnione:

  1. fala AB jest równa fali CD,  
  2. punkt C znajduje się pomiędzy zniesieniami 38,2% a 88,6% fali AB.

Dodatkowe warunki zwiększające trafność:

  1. fala BC znosi 61,8% lub 78,6% fali AB,
  2. fala CD wynosi 127,2% lub 161,8% fali BC,
  3. czas budowania fali AB i CD jest podobny,
  4. punkt D znajduje się na linii wsparcia/oporu/trendu/okrągłym poziomie.
Admiral Markets Forex Futures CFD MetaTrader

Kliknij, aby powiększyć

Kiedy znajdziemy tworzący się układ AB=CD możemy wyznaczyć potencjalny punkt D. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zawarciu transakcji, powinniśmy poczekać na całkowite wyrysowanie formacji i najlepiej jej potwierdzenie. Potwierdzeniem tym jest odpowiednia formacja świecowa w punkcie D – młotek, spadająca hossa, objęcie hossy lub objęcie bessy. Należy również pamiętać, że wsparcia i opory przed przełamaniem testowane są często dwukrotnie. Powstające wówczas formacje podwójnego dna i szczytu również mogą okazać się całkiem pomocne. Zlecenie stop-loss w przypadku formacji zapowiadającej spadki powinno znajdować się niewiele ponad świecą w punkcie D, w przypadku zapowiedzi wzrostów – tuż pod formacją D. Konserwatywny take -profit to poziom punktu C, na którego wysokości często obserwujemy korektę, agresywny P to poziom punktu A.

Poradnik przygotował:

Dział Analiz

Admiral Markets AS Oddział w Polsce
email: analizy@admiralmarkets.com
tel.: +48 22 860 60 25