Edu.StockWatch.pl - https://edu.stockwatch.pl
Lut 25 2016

Edukacja

Szkoła przetrwania na Catalyst cz.2 – co robić gdy ogłoszono upadłość emitenta obligacji?

Upadłości i niewypłacalność emitentów obligacji są nieodłącznym elementem każdego rynku tego typu. StockWatch.pl wraz z prawnikami przygotował serię artykułów, omawiających możliwości działania w wypadku gdy spółka zawiedzie inwestorów. Tym razem analizujemy sytuację skrajną, w której została już ogłoszona upadłość.

Inwestorzy nie są całkowicie bezbronni, ponieważ bankructwo to złożony proces, który przy użyciu odpowiednich narzędzi można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć. Jednym z najskuteczniejszych jest wskaźnik Altmana, który na bieżąco mierzy kondycję finansową spółek i wskazuje potencjalnie zagrożone podmioty. Model oparty jest o dopasowany do polskiego rynku akcji wskaźnik Z”-score. Stosując metodę Altmana oceniającą stabilność finansową spółki można przewidzieć (z trafnością około 80 proc.) poważne problemy z płynnością lub wypłacalnością.

W sytuacji, gdy spółka ogłasza upadłość można wyróżnić dwa możliwe warianty działań, które są uzależnione od tego, czy obligacje były zabezpieczone na majątku emitenta. W sytuacji gdy obligacje były zabezpieczone, pojedynczy inwestor nie musi przejmować się formalnościami, ponieważ proces odzyskiwania zainwestowanych pieniędzy rozpoczyna się automatycznie.

– Jeśli obligacje były zabezpieczone na majątku upadłego, pojedynczy inwestorzy nie są uprawnieni do dokonania samodzielnych zgłoszeń swoich roszczeń, a robi to za nich kurator ustanowiony dla reprezentowania praw obligatariuszy w postępowaniu (art. 484 p.u.n.). Kurator składa zbiorcze zgłoszenie wskazując osobno każdą z wierzytelności z obligacji wyszczególniając wysokość należnych odsetek. Proces odzyskiwania zainwestowanych środków jest więc inicjowany automatycznie, bez udziału inwestorów. – mówi Piotr Pociej, aplikant adwokacki, kancelaria prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto sp.k.

Schemat_dzialan21

Dwa warianty działań w sytuacji upadłości emitenta obligacji.

Jeżeli posiadane przez nas obligacje nie posiadały zabezpieczenia, należy sprawdzić kiedy i jaki sąd ogłosił upadłość spółki oraz ustalić do kiedy musimy zgłosić naszą wierzytelność.

– W pierwszej kolejności należy ustalić kiedy zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości emitenta i przez który sąd. Sądem właściwym do ogłoszenia upadłości jest sąd miejsca siedziby emitenta. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest każdorazowo publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym. W postanowieniu tym znajdziemy także informację, w jakim terminie musimy dokonać zgłoszenia wierzytelności z obligacji do masy upadłości. – radzi Dariusz Gradzi, adwokat, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara s.c., www.akgk.pl 

>> Piszemy regularnie i kompleksowo na temat rynku publicznego obligacji. >> Wszystkie kluczowe informacje na temat papierów dłużnych znajdziesz w dedykowanym serwisie przygotowanym przez StockWatch.pl

Nie ma jednego obowiązującego wzoru zgłoszenia wierzytelności, ale powinno ono spełniać określone wymagania prawne. Należy również pamiętać o dołączeniu dokumentu uzasadniającego zgłoszenie.

Jeśli obligacje nie były zabezpieczone, każdy obligatariusz bądź bank-reprezentant (ustawowy przedstawiciel obligatariuszy – art. 30 ustawy o obligacjach) powinien dokonać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Podobnie jak w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości nie ma jednego wzoru zgłoszenia, a ustawa przewiduje określone wymagania odnośnie do jego treści (art. 240 prawa upadłościowego i naprawczego). Należy pamiętać by do zgłoszenia dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie.Zgłoszenie jest wolne od opłat. – mówi Piotr Pociej, aplikant adwokacki, kancelaria prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto sp.k.